Wie heeft voorrang

Broers en zussen

Hebt u al een kind op de school? Dan hebben broers en zussen voorrang bij de inschrijvingen. Zij kunnen als eersten inschrijven voor het eerste jaar secundair onderwijs. Contacteer de school tussen 10 en 21 januari 2022. Daarna hebben broers en zussen geen voorrang meer.

Ook kinderen van personeel schrijven dan in. Eerst hebben broers en zussen voorrang. Daarna hebben kinderen van personeelsleden van de school voorrang.

Kinderen van schoolpersoneel

Werkt u op de school waar u uw kind wil inschrijven? Dan heeft uw kind voorrang bij de inschrijvingen voor het eerste jaar secundair onderwijs. Schrijf uw kind in tussen 10 en 21 januari 2022. Daarna hebben kinderen van personeel geen voorrang meer.

Ook broers en zussen van al ingeschreven leerlingen, schrijven dan in. Eerst hebben broers en zussen voorrang. Daarna hebben kinderen van personeel van de school voorrang.

Nederlandstalige ouders

Leerlingen met minstens 1 ouder die voldoende Nederlands spreekt, hebben voorrang bij de inschrijvingen. Deze voorrang geldt voor 55% van de plaatsen.

GOK/niet-GOK-leerlingen

GOK betekent ‘gelijke onderwijskansen’. Een school heeft plaatsen voor GOK-kinderen (25%) en voor niet-GOK-kinderen (75%). GOK-kinderen hebben een moeder zonder diploma secundair onderwijs, of krijgen een schooltoeslag. Bij niet-GOK-kinderen is dat niet zo.

 

Wat zijn ‘broers en zussen’?

Broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen zijn:

 • Broers en zussen (met 2 gemeenschappelijke ouders); hun adres is niet belangrijk.
 • Halfbroers en halfzussen (met 1 gemeenschappelijke ouder); hun adres is niet belangrijk.
 • Kinderen die op hetzelfde adres wonen, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben.

Welke personeelsleden komen in aanmerking voor de voorrang?

Een personeelslid kan alleen zijn eigen kind inschrijven.

 • Het personeelslid krijgt voorrang als hij een contract heeft van meer dan 104 dagen, op het moment van de inschrijving. Hij moet ook al effectief op de school werken.
 • De functie van het personeelslid is niet belangrijk. Het kan bijvoorbeeld een klusjesman, een leerkracht, een administratief medewerker, een pedagogische begeleider of een logopedist zijn.
 • Het soort contract en de tewerkstellingsbreuk (voltijds, deeltijds …) zijn ook niet belangrijk.

Hoe kom ik in aanmerking voor de voorrang Nederlands?

U bezorgt de school 2 soorten documenten:

 1. een document over de kennis van het Nederlands
 2. een document over de relatie tussen ouder en de leerling

 

1. Kennis van het Nederlands:

U bewijst uw kennis van het Nederlands met 1 van deze documenten:

 • een Nederlandstalig diploma van minstens secundair onderwijs of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een bewijs dat u minstens niveau Nederlands B2 heeft:
  • een studiebewijs van een school, erkend door de Vlaamse Gemeenschap
  • of een niveau-attest van het Huis van het Nederlands
 • een SELOR-attest van voldoende kennis van het Nederlands
 • een bewijs dat u 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)

2. Relatie tussen de ouder en de aangemelde leerling:

De houder van het diploma moet een ouder zijn van de leerling. U bewijst deze relatie met of een kopie van het kids-ID of een geboorteakte of een uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Deze documenten zijn te verkrijgen bij uw gemeentebestuur.

 

Ik spreek voldoende Nederlands, maar ik heb geen documenten (diploma, getuigschrift …) als bewijs. Wat moet ik doen?

U contacteert het Huis van het Nederlands. U zegt dat u uw kind wilt inschrijven in een Nederlandstalige school. U krijgt een afspraak voor een test. Dan krijgt u een bewijs van uw taalniveau Nederlands. U moet minstens niveau B2 hebben. Kijk ook op de onderwijswebsite van de Vlaamse Overheid.

Hoe kom ik in aanmerking voor voorrang GOK?

Bezorg de school minstens 1 van deze documenten:

 • een bewijs dat het gezin een schooltoeslag kreeg in het schooljaar 2020-2021 of 2021-2022.
 • een verklaring dat de moeder geen diploma van het secundair onderwijs heeft, geen studiegetuigschrift van het 6de leerjaar van het beroeps secundair onderwijs BSO, of geen gelijkwaardig studiebewijs

Wat is een schooltoeslag?

Sinds een aantal jaren is de schooltoelage vervangen door een schooltoeslag in het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag) voor minder kapitaalkrachtige gezinnen. Het bedrag is afhankelijk van uw gezinsinkomen en wordt per schooljaar automatisch toegekend. 

Kijk op: www.groeipakket.be

Hoe kom ik in aanmerking voor voorrang niet-GOK?

U hoeft geen documenten aan de school te bezorgen.

Waarom krijgen GOK- en niet-GOK-leerlingen tegelijk voorrang?

Sinds 1 september 2012 is er een nieuw inschrijvingsrecht. Dat inschrijvingsrecht wil een sociale mix in het onderwijs. Daarom krijgen GOK- en niet-GOK-leerlingen tegelijk voorrang.
Een school verdeelt alle vrije plaatsen per leerjaar in 2 groepen: GOK en niet-GOK. Het LOP bepaalt het percentage GOK- en niet-GOK-plaatsen. Alle aangemelde leerlingen komen in de juiste groep.
Als een groep vol is en er zijn nog plaatsen in de andere groep, maar geen kandidaten, dan veranderen deze plaatsen van groep.

Hoe worden de voorrangsplaatsen berekend?

De school bepaalt haar totale capaciteit. Er zijn GOK-plaatsen (25%) en niet-GOK-plaatsen (75%). 55% voor niet-GOK-plaatsen is voor leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt. GOK-leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt, krijgen ook voorrang. Maar zij tellen niet in de 55%. De school geeft elke reeds ingeschreven leerling een plaats in de juiste voorrangsgroep. De school berekent dan de resterende plaatsen.

Mijn kind heeft 1 Nederlandstalige ouder én is een GOK-leerling. Hoe krijgt mijn kind voorrang?

Leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt, krijgen een GOK- of een niet-GOK-plaats. Leerlingen Nederlands + GOK krijgen altijd een GOK-plaats, zolang er GOK-plaatsen zijn.

Leerlingen Nederlands + niet-GOK krijgen een niet-GOK-plaats. Maar als er nog GOK-plaatsen vrij zijn, dan kunnen ze ook een GOK-plaats krijgen. 55% van de plaatsen is voorbehouden voor deze leerlingen.