Welke documenten

Om aan te melden

Als u uw kind aanmeldt, dan hebt u deze documenten nodig:
 

Iedereen

Het rijksregisternummer, op de identiteitskaart van uw kind of op een kleefbriefje van het ziekenfonds.
 

Voorrangsgroep Nederlandstalige ouder

Bezorg deze documenten aan het LOP, ten laatste 3 werkdagen na de aanmelding: 

1. Een bewijs van de kennis van het Nederlands van een ouder. Eén van deze documenten:

 • een Nederlandstalig diploma van minstens secundair onderwijs van 1 van de ouders of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een Nederlandstalig getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een bewijs dat de ouder minstens een niveau Nederlands B2 heeft:
  • een studiebewijs van een school, erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
  • een niveau-attest van het Huis van het Nederlands
  • een SELOR-attest van ’voldoende kennis’ van het Nederlands, of hoger
  • een bewijs dat de ouder 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)

2. een bewijs van de relatie tussen ouder en leerling: uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Deze documenten zijn te verkrijgen bij uw gemeentebestuur.

 

Voorrangsgroep GOK/niet-GOK-leerlingen

Bezorg deze documenten aan het LOP, ten laatste 3 werkdagen na de aanmelding:

 • GOK: een bewijs dat het gezin een schooltoelage kreeg in het schooljaar 2018-2019 of een schooltoeslag (Groeipakket) in het schooljaar 2019-2020
 • niet-GOK: geen documenten nodig voor de aanmelding
   

Om in te schrijven

Als u uw kind inschrijft op de school, neem dan deze documenten mee naar de school:

 • Bericht van toewijzing
 • Identiteitskaart van uw kind of kleefbriefje van het ziekenfonds
 • Geldig bewijs van het domicilieadres van het kind
 • Vult u een werkadres in? Breng dan een geldig bewijs van tewerkstelling mee.

De school controleert of de gegevens correct en volledig zijn:

 • Domicilieadres of werkadres
 • Als dat relevant is: de verklaring dat de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft

Hoe moet ik de documenten aan het LOP bezorgen?

 • bij voorkeur inscannen en mailen naar lop.brussel@vlaanderen.be
 • of opsturen naar:
  LOP Brussel Basisonderwijs
  Koning Albert II-laan 15 – bureau 4A29
  1210 Brussel
 • of afgeven op hetzelfde adres.

Als er documenten ontbreken, dan contacteert de helpdesk u.

Wat gebeurt er als ik deze documenten niet aan het LOP bezorg?

Als u de documenten niet op tijd aan het LOP bezorgt, dan verliest uw kind zijn voorrang. Uw kind blijft wel aangemeld.

Wat gebeurt er als deze documenten niet correct zijn?

Als de documenten voor de voorrang Nederlands die u aan het LOP bezorgt niet correct zijn, zal het LOP u hierover contacteren. Indien u niet de juiste documenten kan voorleggen, verliest uw kind zijn voorrang. Uw kind blijft wel aangemeld.

Als op het moment van de inschrijving op school blijkt dat de gegevens over het domicilie en/of werkadres of de gegevens over het diploma van de moeder niet correct zijn, dan verliest u uw ordening. Als de gegevens niet correct zijn, dan verliest u uw ordening. Ons advies? Vul alle gegevens eerlijk in.